Polityka prywatności

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających serwis, informujemy, że Państwa dane rejestracyjne, przekazywane dobrowolnie w formularzach rejestracyjnych, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Dane rejestracyjne przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Użytkownik może korzystać z treści zawartych na stronie zgodnie z regulaminem bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Medical Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy: ul. Włodarzewska 30, 02-384 Warszawa (dalej: Medical Education). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do pełnego korzystania z serwisu.

Podane przez Państwa dane będą przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi na terytorium Polski unijnymi oraz krajowymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz krajowymi przepisami wykonawczymi do RODO. Z wyznaczonym przez Medical Education Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować za pomocą adresu e-mail: marcin.kuzma@mededu.pl.

 

Okres przechowywania danych

Podane przez Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnego korzystania z serwisu, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Medical Education może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zadaniu wyłącznie wtedy, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Medical Education przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Medical Education będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu. Medical Education pozostawi jednak Państwa imię, nazwisko – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania Państwa danych osobowych w celach objętych sprzeciwem.