głoszone artykuły w pierwszej kolejności ocenia Redakcja. Prace nieodpowiadające tematyce czasopisma nie będą przyjmowane do publikacji przez Redakcję Czasopisma. Prace niekompletne lub przygotowane w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej Redakcja będzie odsyłać odsyła autorom w celu uzupełnienia. W przypadku odrzucenia pracy przed recenzją autorzy e-mailowo informowani są o tym oraz o powodach decyzji.

 

Pozostałe artykuły są przekazywane do recenzji 2 niezależnym recenzentom. Na jej wykonanie mają oni 3 tygodnie. Formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej czasopisma. Zgłoszone prace mają charakter poufny i tak też traktują je recenzenci. Poufny jest też sam proces recenzji. Formularz recenzji powinien zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu: bez poprawek lub po uwzględnieniu poprawek, albo też wniosek o odrzuceniu artykułu. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest publikowana na jego stronie internetowej raz do roku.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji podejmuje rada naukowa w oparciu o opinię recenzentów. O decyzji Rady autorzy informowani są drogą elektroniczną. Zaakceptowane artykuły zostają skierowane do opracowania edytorskiego.
 
Kryteria kwalifikacji prac stosowane przez recenzentów:

- Odzwierciedlanie przez tytuł tematyki pracy

- Jasne określenie celów pracy

- Poprawność założeń pracy

- Praktyczny wymiar pracy

- Edukacyjne walory pracy

- Właściwy dobór, liczba i aktualność pozycji piśmiennictwa

- Właściwa długość manuskryptu

- Właściwe wykorzystanie rycin i tabel

- Poprawność terminologiczna i językowa

 
Dodatkowe kryteria dla prac oryginalnych

- Czy metodologia jest właściwa?

- Czy praca spełnia standardy etyczne?

- Czy jest to praca badawcza?

- Właściwa prezentacja wyników

- Czy analiza statystyczna jest wiarygodna?

- Czy dyskusja odnosi się do rezultatów?

- Czy wnioski opierają się na odkryciach z badania?

- Czy wnioski odnoszą się do celów?