Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.

Redakcja Medycyny Faktów rozważa publikację manuskryptów, których ani rękopis, ani żadna część zasadniczej treści, ani tabele lub ryciny nie zostały wcześniej opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i nie zostały zgłoszone do redakcji innego czasopisma. Nie dotyczy to streszczeń lub raportów prasowych publikowanych w związku ze spotkaniami naukowymi. Kopie materiałów powiązanych należy przesyłać do redakcji wraz z rękopisem.

 

Każde zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie podpisane przez pierwszego autora, że dzieło nie zostało wcześniej opublikowane lub przesłane do innej redakcji, i oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych.

 

Objętość

 

Prace oryginalne (3000–6000 słów z tabelami i rycinami)

 

Prace oryginalne to raporty/wyniki badań na ludziach lub zwierzętach i prace eksperymentalne. Obejmują tematy związane z szeroko pojętą evidence-based medicine. Praca przedstawiona w manuskrypcie musi być oryginalna, ale prezentowane wyniki mogą się odnosić do wyników wcześniejszych obserwacji.

 

Krótki komunikat (1000–3000 słów, w tym tabele i rysunki)

 

Krótkie komunikaty to prace przedstawiające zwięźle wyniki oryginalnych badań naukowych. W liście przewodnim autor powinien uzasadnić konieczność zamieszczenia krótkiego komunikatu. Proces recenzji trwa 10 dni, autorzy mogą dokonać jednej rewizji, która powinna zostać zaakceptowana. Ostateczna wersja artykułu pojawi się w następnym dostępnym numerze czasopisma.

 

List badawczy (do 1000 słów, w tym do 10 pozycji piśmiennictwa i 1 rysunek lub tabela)

 

List badawczy prezentuje nowe dane lub obserwację kliniczną w formacie umożliwiającym szybką publikację.

 

Artykuł przeglądowy (do 5000 słów, w tym tabele i ryciny)

 

Artkuł przeglądowy zawiera dogłębne, wyczerpujące przeglądy stanu wiedzy na tematy związane z szeroko pojętą evidence-based medicine. Artykuły przeglądowe mogą być zamawiane przez redakcję.

 

Opis przypadku (do 2500 słów, w tym tabele i ryciny)

 

Obejmuje opisy najwyżej 4 pacjentów, przedstawiają sytuacje niecodzienne lub wnoszące ważne informacje na temat mechanizmów, diagnozy lub leczenia choroby.

 

List do redakcji (1000 słów, w tym tabele, ryciny)

 

Mile widziane są prace opiniotwórcze dotyczące artykułów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, wszystkie zgłoszenia podlegają edycji. Listy są wybierane ze względu na ich znaczenie i oryginalność; nie wszystkie zostaną opublikowane.

 

Raporty konferencyjne (do 2500 słów, w tym tabele, ryciny)

 

Raporty z posiedzeń są streszczeniami spotkań naukowych interesujących odbiorców czasopisma.

 

Hipoteza (do 3000 słów, w tym tabele i ryciny)

 

Mile widziane są nowe spojrzenia na istotne pytania lub problemy kliniczne i będą one recenzowane. Jak sugeruje definicja „hipotezy”, artykuły tego typu powinny być, chociaż brak im bezpośrednich dowodów doświadczalnych, ściśle związane z danymi empirycznymi i prowadzić do sprawdzalnych prognoz.

 

Artykuł specjalny (do 5000 słów, w tym tabele i ryciny)

 

Artykuł specjalny jest związany z konkretnym wydarzeniem specjalnym.

 

 

 

Zgłoszenie artykułu

 

Zgłoszenie do czasopisma przebiega całkowicie online. Pliki mogą mieć format PDF lub Word. Powinny zawierać wysokiej jakości ryciny. Należy pamiętać, że poszczególne pliki z rycinami większe niż 10 MB muszą zostać przesłane osobno.

 

 

 

 

Niezbędne informacje na stronie tytułowej

 

Tytuł. Zwięzły i objaśniający. Tytuły są często używane w systemach wyszukiwania informacji. Jeśli jest to możliwe, należy unikać skrótów i formuł.

 

Nazwy autorów i afiliacje. Proszę podać imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) każdego autora i sprawdzić, czy wszystkie są poprawne. Należy podać numery ORCiD. Adresy afiliacyjne autorów (gdzie wykonano rzeczywistą pracę) trzeba wpisać poniżej nazw instytucji. Należy wskazać pełny adres każdej afiliacji, w tym nazwę kraju i, jeśli jest dostępny, adres e-mail każdego autora.

 

Autor korespondencyjny. Należy określić, kto zajmie się korespondencją na wszystkich etapach oceny i publikacji, także po publikacji. Odpowiedzialność ta obejmuje udzielanie odpowiedzi na wszelkie przyszłe zapytania dotyczące metodologii i materiałów. Trzeba się upewnić, czy adres e-mail jest poprawny, a dane kontaktowe aktualizowane przez odpowiedniego autora.

 

Obecny/stały adres. Jeśli autor po napisaniu artykułu zmienił miejsce pobytu, „Adres bieżący” (lub „Adres stały”) może być wskazany jako przypis do nazwiska tego autora. Adres, pod którym faktycznie wykonał on pracę, należy zachować jako główny adres afiliacyjny. Do takich przypisów stosuje się cyfry arabskie w indeksie górnym.

 

 

 

 

Piśmiennictwo

 

Odniesienia do piśmiennictwa powinny być ujmowane w nawiasach kwadratowych. Można podawać odwołania do nazwisk autorów, ale zawsze należy wskazać numery piśmiennictwa.

 

Odniesienia do piśmiennictwa należy uporządkować w kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście. Piśmiennictwo powinno być podane według stylu Vancouver, zgodnie z poniższym wzorem:

 

Cytowanie z czasopisma:

 

  1. Kowalski J, Nowak B, Nowakowski RBA. 1st Baltic Cardio-Oncology Meeting. OncoReview. 2010; 163: 51-9. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372.

 

Cytowanie z czasopisma, w którym artykuły są numerowane:

 

  1. Kowalski J, Nowak B, Nowakowski RBA. 1st Baltic Cardio-Oncology Meeting. OncoReview. 2018; 19: e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205

 

Cytowanie z książki:

 

  1. Johnes Jr W, White EB. Cardiovascular complications in cancer. 4th ed. Medical Education; Warszawa 2010.

 

Cytowanie rozdziału z książki:

 

  1. Mettam GR, Adams LB. Cardiotoxicity in breast cancer. In: Johnes Jr W, White EB. Cardiovascular complications in cancer. Medical Education; Warszawa 2010, p. 281-304.

 

Cytowanie strony internetowej:

 

  1. Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK, http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/; 2003 (accessed 13 March 2003).

 

Cytowanie zbioru danych:

 

  1. Oguro M, Imahiro S, Saito S, Nakashizuka T. Mortality data for Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions, Mendeley Data, v1; 2015. https://doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1.

 

Zachęca się do korzystania z DOI.

 

Należy skracać ostatni numeru strony. np. 51-9. W przypadku więcej niż 3 autorów powinno się wymienić pierwszych 3, a następnie dodawać: „et al.”.

 

Nazwy czasopism należy skracać zgodnie z List of Title Word Abbreviations.

 

 

 

Wymagania dotyczące formatowania

 

Nie ma ścisłych wymagań dotyczących formatowania, ale wszystkie manuskrypty muszą zawierać istotne elementy potrzebne do przekazania tekstu, np.:

 

Streszczenie

 

Słowa kluczowe

 

Wprowadzenie

 

Materiały i metody

 

Wyniki

 

Wnioski

 

Jeśli artykuł zawiera jakiekolwiek filmy wideo i/lub inne materiały uzupełniające, powinno to zostać uwzględnione w pierwotnym zgłoszeniu do celów recenzji.

 

 

 

 

Streszczenie

 

Streszczenia nie powinny zawierać więcej niż 250 słów. Streszczenie pracy oryginalnej powinno składać się z następujących części: cel, metody i procedury badawcze, wyniki, wnioski.

 

Słowa kluczowe

 

Należy podać 5–7 słów kluczowych lub fraz, które trzeba wybrać z tekstu, słowa kluczowe nie powinny powtarzać słów z tytułu.

 

Skróty

 

Skróty muszą zostać rozwinięte przy ich pierwszym użyciu. Powinny być jednolite w całym artykule.

 

Podziękowanie

 

Podziękowania należy zebrać w oddzielnej sekcji na końcu artykułu, przed odniesieniami. Powinny zostać tutaj wymienione osoby, które udzieliły pomocy podczas badań (np. językowej przy pisaniu artykułu).

 

 

Jednostki

 

Postępuj zgodnie z międzynarodowymi zasadami i konwencjami: użyj międzynarodowego systemu jednostek (SI). Jeśli wymieniono inne jednostki, podaj ich odpowiednik w SI.

 

Tabele

 

Tabele należy załączać w postaci edytowalnego tekstu, a nie jako obrazy. W tekście powinny znajdować się obok odpowiedniego tekstu w artykule lub na osobnych stronach na końcu. Tabele należy ponumerować zgodnie z ich kolejnością w tekście. Opis tabeli należy umieścić nad nią. Dane w tabeli nie powinny powielać wyników opisanych w treści artykułu.

 

 

 

Recenzja

 

Proces recenzji przebiega zgodnie z zasadami podwójnego zaślepienia, co oznacza, że ​​tożsamości autorów są ukryte przed recenzentami i odwrotnie. Wszystkie zgłoszone artykuły są wstępnie oceniane przez redaktora pod kątem zgodności z tematyką czasopisma. Następnie artykuły uznane za odpowiednie zazwyczaj są wysyłane do co najmniej dwóch niezależnych ekspertów, którzy oceniają jakość naukową. Redaktor jest odpowiedzialny za ostateczną decyzję dotyczącą akceptacji lub odrzucenia artykułów. Aby ułatwić proces recenzji, proszę załączyć osobno:

 

stronę tytułową: powinna zawierać tytuł, nazwiska autorów, afiliacje, potwierdzenia i wszelkie oświadczenia o deklaracji zainteresowania oraz pełny adres odpowiedniego autora, w tym adres e-mail

 

zaślepiony manuskrypt (brak danych autora): główna część artykułu (w tym odniesienia, ryciny, tabele i podziękowania) nie powinna zawierać żadnych informacji identyfikujących, takich jak nazwiska lub afiliacje autorów.

 

Proces oceny trwa zwykle 1–3 tygodni. Zgłoszone prace są przyjmowane do publikacji po pozytywnej opinii niezależnych recenzentów.

 

 

 

Etyka

 

Zgłaszane rękopisy powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w „Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)”, dostępnymi na stronie: www.icmje.org/recommendations.

 

W przypadku wszystkich artykułów przesłanych do czasopisma uważa się, że autorzy (w tym wszyscy współautorzy) zgadzają się z polityką publikacji czasopisma przedstawioną w tej części Wytycznych dla autorów.

 

W przypadku nieprzestrzegania warunków publikacji, w tym dotyczących wkładu, redakcja ma prawo do: wysłania zawiadomienia do pracodawców i agencji finansujących i/lub poinformowania czytelników przez opublikowanie korekty/wycofanie artykułu.

 

Nieprawidłowe postępowanie w zakresie badań/publikacji stanowi poważne naruszenie etyki. Obejmuje ono:

 

zdublowaną publikację przez tego samego autora (autorów)

 

publikację zgłoszonego materiału w innym czasopiśmie lub książce przez tego samego autora(ów) bez informacji na ten temat

 

plagiat lub autoplagiat (publikacja materiału bez potwierdzania oryginalnego źródła autora)

 

prezentowanie danych, które nie są uzasadnione poprzez przegląd dokumentacji badawczej.

 

 

 

 

W przypadku takich publikacji redakcja podejmie działania wyjaśniające. W niektórych przypadkach ponowienie publikacji może być uzasadnione, a nawet korzystne, jednakże ostateczna decyzja zostanie podjęta przez redaktora naczelnego na podstawie dyskusji.

 

Czasopismo nie przyjmie artykułów opartych na materiałach wykorzystanych we wcześniej zgłoszonych/opublikowanych artykułach (duplikacja) lub zawartego w innym dokumencie przesłanym lub zaakceptowanym do publikacji w innym czasopiśmie.

 

Prawa człowieka i zwierząt

 

W pracach, które powstały w oparciu o badania z udziałem ludzi, autor(autorzy) powinien się upewnić, czy wszelkie opisane procedury przeprowadzono zgodnie z Kodeksem Etyki Światowego Stowarzyszenia Medycznego (Deklaracja Helsińska) dla eksperymentów z udziałem ludzi. Autorzy powinni zamieścić oświadczenie, że uzyskano świadomą zgodę od uczestników na przeprowadzenie badań. Zawsze należy zapewnić prawo pacjentów do prywatności.

 

Wszystkie doświadczenia na zwierzętach powinny być zgodne z wytycznymi ARRIVE i przeprowadzane według dyrektywy UE 2010/63 / UE w sprawie doświadczeń na zwierzętach, autorzy w manuskrypcie powinni wyraźnie wskazać, że takie wytyczne zostały zastosowane.

 

Deklaracja dotycząca konfliktu

 

Wszyscy autorzy muszą ujawniać wszelkie finansowe i osobiste relacje z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby w niewłaściwy sposób wpływać na ich pracę. Przykłady potencjalnych konfliktów interesów obejmują: zatrudnienie, konsultacje, własność akcji, honoraria, płatne świadectwa ekspertów, wnioski patentowe/rejestracje oraz dotacje lub inne fundusze. Jeśli nie ma konfliktów interesów, które należy zadeklarować, proszę podać: „Konflikt interesów: brak”. To zestawienie podsumowujące będzie ostatecznie opublikowane, jeśli artykuł zostanie zaakceptowany.

 

Deklaracja zgłoszenia artykułu

 

Przedłożenie artykułu oznacza, że ​​ praca nie została wcześniej ani opublikowana, ani zgłoszona do publikacji w innym miejscu, że jej publikacja jest zatwierdzona przez wszystkich autorów i milcząco lub wyraźnie przez odpowiedzialne władze, w których praca została wykonana.W przypadku akceptacji pracy, nie będzie ona mogła być publikowana w innym miejscu w tej samej formie, w języku angielskim ani w żadnym innym języku, w tym elektronicznie, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

 

Współpracownicy

 

Każdy autor ma obowiązek zgłosić swój indywidualny wkład w artykuł: wszyscy muszą mieć istotny udział w badaniach i/lub przygotowaniu artykułu, dlatego należy opisać wkład wszystkich autorów.

 

Zmiany w autorstwie

 

Po zgłoszeniu manuskryptu zmiany na liście autorów mogą być dokonywane tylko przed jego zaakceptowaniem i tylko wtedy, gdy zostaną zatwierdzone przez redaktora czasopisma. Aby uzyskać taką zmianę, redaktor musi otrzymać od autora korespondencyjnego następujące informacje: (a) powód zmiany listy autorów i (b) pisemne potwierdzenie (e-mail, list) od wszystkich autorów, którzy zgadzają się ze zmianą. W przypadku dodawania lub usuwania autorów obejmuje to potwierdzenie dodania lub usunięcia autora.

 

Tylko w wyjątkowych okolicznościach redaktor rozważy zmianę na liście autorów po zaakceptowaniu manuskryptu. Podczas rozpatrywania wniosku publikacja manuskryptu zostanie zawieszona. Jeśli rękopis został już opublikowany w wydaniu internetowym, wszelkie wnioski zatwierdzone przez redaktora spowodują sprostowanie.

 

Badania kliniczne

 

Zgodnie ze stanowiskiem International Committee of Medical Journal Editors czasopismo nie publikuje wyników przedstawionych badań klinicznych, w których rejestracja podstawowa była wcześniejsza, jeśli opublikowane wyniki zostaną przedstawione w krótkiej formie (mniej niż 500 słów) streszczenia lub tabeli. Ujawnianie wyników w innych okolicznościach jest odradzane i może spowodować nierozpatrzenie manuskryptu. Autorzy powinni w pełni ujawnić wszystkie wpisy w rejestrach wyników tej samej lub ściśle powiązanej pracy.

 

Rejestracja w rejestrze badań klinicznych jest warunkiem publikacji badań klinicznych w tym czasopiśmie zgodnie z zaleceniami International Committee of Medical Journal Editors. Badania muszą zostać zarejestrowane przed rozpoczęciem rejestracji pacjentów. Numer rejestracyjny badania klinicznego należy umieścić na końcu streszczenia artykułu. Badanie kliniczne definiuje się jako każde badanie naukowe, które prospektywnie przypisuje uczestników lub grupy ludzi do jednej lub kilku interwencji związanych ze zdrowiem w celu oceny skutków zdrowotnych. Interwencje związane ze zdrowiem obejmują wszelkie interwencje stosowane w celu modyfikacji wyników biomedycznych lub związanych ze zdrowiem (np. leki, procedury chirurgiczne, urządzenia, zabiegi behawioralne, interwencje dietetyczne i zmiany w procesie opieki). Skutki zdrowotne obejmują wszelkie środki biomedyczne lub związane ze zdrowiem uzyskane u pacjentów lub uczestników, w tym środki farmakokinetyczne i zdarzenia niepożądane. Badania czysto obserwacyjne (te, w których przypisanie interwencji medycznej nie leży w gestii badacza) nie wymagają rejestracji.

 

Randomizowane kontrolowane badania powinny być przedstawione zgodnie z wytycznymi CONSORT. Podczas składania manuskryptu autorzy muszą dostarczyć listę kontrolną CONSORT wraz z diagramem przepływu, który ilustruje postęp pacjentów w trakcie badania, w tym rekrutację, randomizację, wycofanie i uzupełnienie oraz szczegółowy opis procedury randomizacji.

 

Przed wysłaniem manuskryptu upewnij się, że zostały załączone następujące informacje i pliki oraz że jeden autor został wyznaczony jako autor korespondencyjny z danymi kontaktowymi: adres e-mail i pełny adres pocztowy.

 

Rękopis: wymagany jest dokument Word lub podobny. PDF nie jest odpowiedni do recenzji i opracowania redakcyjnego. Dołącz słowa kluczowe. Sprawdź manuskrypt pod kątem poprawności językowej.

 

Tabele: dołącz tytuły, opis, przypisy. Stwórz tabele w edytowalnym dokumencie, aby można było wprowadzać zmiany.

 

Ryciny: pliki z rycinami muszą mieć wysoką jakość i dobrą rozdzielczość. Prześlij osobne pliki obrazów, jak również dołącz ryciny w manuskrypcie.

 

Piśmiennictwo

Upewnij się, że wszystkie pozycje wymienione na liście piśmiennictwa są cytowane w tekście i odwrotnie. Upewnij się, że styl piśmiennictwa jest zgodny ze stylem Vancouver i jest spójny w całym tekście.

 

Uwagi

Upewnij się, że posiadasz zgodę na korzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim z innych źródeł (w tym z internetu) oraz że uwzględniona została polityka czasopisma.

 

Prawa autorskie

Copyright: © Medical Education sp. z o.o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.

 

Address reprint requests to: Medical Education, Marcin Kuźma (marcin.kuzma@mededu.pl)