ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AUTORA

Rzetelność i etyka naukowa: Autor zobowiązany jest do rzetelnego zaprezentowania przeprowadzonych prac badawczych i obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Badania z udziałem ludzi lub zwierząt muszą być prowadzone zgodnie z Code of Ethics of the World Medical Association (Deklaracja Helsińska) i dyrektywą EU2010/63/EU.

W przypadku prezentacji materiałów zawierających dane pozwalające zidentyfikować pacjentów autor zobowiązany jest je zanonimizować. Jeśli anonimizacja nie jest możliwa autor zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć zgodę prezentowanego pacjenta na wykorzystanie jego wizerunku.

 

Oryginalność pracy: Autor może zgłosić do publikacji tylko własne teksty. Wykorzystane badania i/lub informacje uzyskane od innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne.

 

Udostępnienie danych: Autor poproszony o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w tekście zobowiązany jest je udostępnić, także po opublikowaniu pracy.

 

Autorstwo: Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie.

Wszyscy autorzy są odpowiedzialni za treści prezentowane w publikacji, przed publikacją muszą zapoznać się z wersją ostateczną i ją zaakceptować.

Hostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i o wszelkich wykrytych przypadkach należy informować odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.

 

Rzetelność źródeł: Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej wykorzystane publikacje.

 

Korekta błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę w celu ich skorygowania w formie erraty.